top of page

Zakres usług

Prowadzenie obserwacji osób i miejsc

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości oraz mienia ruchomego

Weryfikacja kompetencji przyszłych pracowników

Prowadzenie obserwacji ludzi i miejsc jest powszechną praktyką w różnych dziedzinach, w tym w przypadku egzekwowaniu prawa i prywatnych dochodzeniach. Obserwacje mogą dostarczyć cennych informacji, spostrzeżeń i danych. 

Dodatkowo podejście do prowadzenia obserwacji znacząco różni się w zależności od kontekstu i konkretnych celów obserwacji.

Obserwacja ludzi i miejsc może być konieczna w wielu różnych sytuacjach i dziedzinach do różnych celów.

Potrzeba obserwacji może pojawić się niemal w każdej sytuacji, w której zebranie informacji z pierwszej ręki na temat ludzi, zachowań lub środowiska jest niezbędne do podejmowania decyzji, analiz, badań lub rozwiązywania problemów. Skuteczna obserwacja może dostarczyć cennych spostrzeżeń i pomóc w podejmowaniu działań w szerokim zakresie kontekstów zawodowych i osobistych.

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i ruchomości jest konieczna w różnych sytuacjach, aby zapewnić zgodność z prawem, chronić prawa majątkowe, ograniczać ryzyka i ułatwiać przeprowadzanie różnych transakcji. Oto typowe scenariusze, w których taka weryfikacja jest niezbędna:

 

 • Zakup lub sprzedaż nieruchomości

 • Planowanie majątku i spadek

 • Inwestycje

 • Umowy najmu

 • Spory prawne

 • Transakcje korporacyjne

 • Budowa i rozwój

Weryfikacja kompetencji przyszłych pracowników, często nazywana weryfikacją przed zatrudnieniem lub sprawdzeniem przeszłości, jest dla pracodawców krytycznym krokiem w procesie rekrutacji. Proces ten pomaga organizacjom ocenić kwalifikacje, umiejętności i przydatność kandydatów na określone stanowiska. Oto kilka kluczowych aspektów weryfikacji kompetencji przyszłych pracowników:

 

 • Kontrole referencyjne

 • Weryfikacja edukacyjna

 • Profesjonalne kontrole licencji i certyfikacji

 • Sprawdzanie przeszłości kryminalnej

 • Przegląd mediów społecznościowych

 • Dochodzenia w tle (dla wrażliwych stanowisk)

 

Głębokość i zakres procesów weryfikacji może się różnić w zależności od branży, stanowiska i polityki organizacji.

Sprawdzenie otoczenia, relacji i kontaktów dziecka pod kątem ewentualnych zagrożeń i uzależnień

Sprawdzenie otoczenia, relacji i kontaktów dziecka pod kątem ewentualnych zagrożeń i uzależnień jest ważnym aspektem zapewnienia mu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. Rodzice i opiekunowie mają obowiązek stworzyć bezpieczne i opiekuńcze środowisko dla dzieci. Oto kilka kluczowych kroków i rozważań dotyczących oceny potencjalnych zagrożeń i uzależnień oraz przeciwdziałania im:

 

 • Świadomość otoczenia:

 • Monitorowanie działań online

W dzisiejszej epoce cyfrowej monitorowanie aktywności dziecka w Internecie, w tym korzystania z mediów społecznościowych, gier online i przeglądania Internetu, ma kluczowe znaczenie.

Korzystaj z oprogramowania do kontroli rodzicielskiej i ustal jasne zasady korzystania z Internetu.

 

Regularna ocena ich otoczenia i relacji to proaktywne podejście do zapewnienia im bezpieczeństwa i stawienia czoła wszelkim potencjalnym zagrożeniom i wyzwaniom, jakie mogą napotkać.

Weryfikacja wierności małżeńskiej i partnerskiej

Weryfikacja wierności małżeńskiej i partnerskiej to proces potwierdzający, że małżonek lub partner jest wierny i nie angażuje się w sprawy pozamałżeńskie lub pozapartnerskie. Jest to wrażliwa i delikatna sprawa, dlatego ważne jest, aby podchodzić do niej z ostrożnością, szacunkiem i względami etycznymi.

Lokalizowanie dłużnika, ustalanie majątku

Zlokalizowanie dłużnika i ustalenie jego majątku jest konieczne w różnych sytuacjach, zwłaszcza gdy staramy się odzyskać należny nam dług. Oto typowe scenariusze, w których może zaistnieć potrzeba zlokalizowania dłużnika i oceny jego majątku:

 • Postępowanie sądowe

 • Wykonywanie orzeczeń sądowych

 • Prawo rozwodowe i rodzinne

 • Transakcje biznesowe

 • Odzyskiwanie zaległych kredytów

 • Sprawy spadkowe i majątkowe

 • Egzekucja alimentów

 • Dochodzenia w sprawie oszustwa

 • Odzyskiwania aktywów

Poszukiwania osób zaginionych, ukrywających się

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się jest przedsięwzięciem krytycznym w różnych sytuacjach, często związanych z obawą o ich bezpieczeństwo, dobro lub kwestie prawne. Oto typowe scenariusze, w których pojawia się potrzeba poszukiwania zaginionych lub ukrywających się osób:

 

 • Sprawy dotyczące osób zaginionych 

 • Sprawy dotyczące uprowadzenia dziecka

 • Dochodzenia w sprawie handlu ludźmi

 • Uciekinierzy i bezdomna młodzież:

 • Członkowie rodziny w separacji:

 • Dochodzenia w sprawie osób zaginionych w sektorze prywatnym:

 • Miejsce świadka w sprawach prawnych:

 • Ponowne nawiązanie kontaktu z rodzicami biologicznymi lub dziećmi adoptowanymi

Porwania rodzicielskie

Porwanie rodzicielskie, znane również jako uprowadzenie rodzicielskie, ma miejsce, gdy rodzic lub opiekun bezprawnie zabiera lub ukrywa dziecko przed rodzicem lub opiekunem prawnym, bez jego zgody lub z naruszeniem nakazu sądu. Jest to poważny problem prawny i emocjonalny, mający różne implikacje.

Poszukiwania mienia skradzionego i ukrytego

Poszukiwanie skradzionego i ukrytego mienia jest konieczne w różnych sytuacjach, przede wszystkim związanych z kradzieżą lub oszustwem. Dotyczy to m.in.:

 

 • Włamania do domów

 • Kradzież samochodu

 • Napady

 • Kradzież tożsamości

 • Zaginione pamiątki i kosztowności

 • Roszczenia ubezpieczeniowe

 • Kradzież pracownicza

 • Odzyskiwania aktywów

Sprawy karne : weryfikacja miejsc zdarzeń pod kątem śladów nadających się do wykorzystania
w badaniach laboratoryjnych

W sprawach karnych weryfikacja i analiza miejsc zdarzeń pod kątem śladów nadających się do wykorzystania w badaniach laboratoryjnych stanowi podstawowy aspekt procesu dochodzeniowego. Gromadzenie i zabezpieczanie fizycznych dowodów z miejsc zbrodni może dostarczyć kluczowych informacji, które pomogą w rozwiązaniu przestępstw i postawieniu sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

 

Właściwe gromadzenie, przechowywanie i analizowanie dowodów rzeczowych ma kluczowe znaczenie w dochodzeniach karnych, ponieważ może zapewnić kluczowe powiązania między podejrzanymi, ofiarami i miejscami zbrodni. Pomaga także w ustaleniu faktów związanych z przestępstwem, przyczynia się do identyfikacji podejrzanych i wspiera dochodzenie sprawiedliwości w sprawach karnych.

Zebranie materiału niezbędnego do ustalenia profilu DNA

Pobranie materiału niezbędnego do ustalenia profilu DNA jest kluczowym krokiem w dochodzeniach kryminalistycznych. Profilowanie DNA to potężne narzędzie wykorzystywane do identyfikacji osób, łączenia podejrzanych z miejscami zbrodni i dostarczania kluczowych dowodów w dochodzeniach karnych.

 

Gromadzenie i analiza dowodów DNA to wysoce wyspecjalizowany proces, który wymaga ścisłego przestrzegania protokołów i standardów w celu zapewnienia dokładności i wiarygodności wyników. Odgrywa kluczową rolę we współczesnej kryminalistyce i jest cennym narzędziem do rozwiązywania przestępstw, ustalania winy lub niewinności oraz zapewniania sprawiedliwości w sprawach karnych.

Ustalanie danych adresu, miejsca pracy itp

Ustalenie czyjegoś adresu i miejsca pracy może być konieczne z różnych powodów, zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym. Oto typowe sytuacje, w których zachodzi potrzeba ustalenia czyjegoś adresu i miejsca pracy:

 

 • Sprawy prawne i cywilne

 • Windykacja

 • Egzekwowanie alimentów na dziecko

 • Powiadomienia prawne

 • Obsługa zleceń prawnych

 • Weryfikacja zatrudnienia

 • Spory między wynajmującym a najemcą

 • Przejęcie i odzyskanie mienia

Doręczenie korespondencji

Konieczność dostarczania korespondencji pojawia się w różnych sytuacjach osobistych, zawodowych i urzędowych, gdy konieczne jest przesłanie wiadomości w formie pisemnej lub drukowanej do osób lub podmiotów.

 

Informacje prawne i dokumenty:

Doręczanie zawiadomień prawnych, wezwań, wezwań, dokumentów sądowych i innych dokumentów prawnych osobom lub organizacjom zaangażowanym w postępowanie prawne.

Oszustwa ubezpieczeniowe pod kątem szkód komunikacyjnych, wyłudzeń

Oszustwa ubezpieczeniowe związane z uszkodzeniami pojazdów mechanicznych to oszukańcza praktyka polegająca na nieuczciwych lub fałszywych roszczeniach składanych firmom ubezpieczeniowym w związku z wypadkami lub uszkodzeniami pojazdów. Tego typu oszustwo może przebiegać na różne sposoby. Oto typowe przykłady i aspekty oszustw ubezpieczeniowych związanych z uszkodzeniami pojazdów:

 

 • Inscenizowane wypadki 

 • Przesadne twierdzenia

 • Roszczenia dotyczące pojazdów widmowych

 • Scenariusze uderzenia i ucieczki

 • Fałszywe zgłoszenie kradzieży

 • Wcześniejsze roszczenia z tytułu szkód

 • Fałszowanie szczegółów wypadku

 • Oszustwo w warsztacie naprawczym

 • Wiele roszczeń z tytułu jednego wypadku

 • Przesadne roszczenia z tytułu obrażeń

Bezpieczeństwo biznesu - audyt bezpieczeństwa, usługi tajemniczego klienta, weryfikacja CV, techniczne i osobiste zabezpieczenia obiektu przed działaniem przestępczym

Bezpieczeństwo biznesowe obejmuje szereg środków i usług mających na celu ochronę firmy, jej aktywów, pracowników i klientów przed różnymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych elementów bezpieczeństwa biznesowego, w tym audyt bezpieczeństwa, usługi Mystery Shopping, weryfikacja CV (Curriculum Vitae) i bezpieczeństwo obiektu:

 

 • Audyt bezpieczeństwa:

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa ocena środków, zasad i procedur bezpieczeństwa stosowanych w firmie. Pomaga identyfikować luki w zabezpieczeniach, oceniać ryzyko i zalecać ulepszenia bezpieczeństwa.

 • Usługi „tajemniczego klienta”

 • Weryfikacja CV (sprawdzanie przeszłości)

 • Zabezpieczenie obiektu przed działalnością przestępczą

 

Ciągłe monitorowanie i okresowe przeglądy środków bezpieczeństwa są niezbędne, aby dostosować się do zmieniających się zagrożeń i zapewnić skuteczność protokołów bezpieczeństwa.

Wdrożenie kompleksowego programu bezpieczeństwa biznesowego pomaga chronić aktywa, pracowników i reputację firmy, tworząc jednocześnie bezpieczniejsze środowisko dla wszystkich interesariuszy.

Kontrobserwacja

Kontrobserwacja to termin często używany w kontekście operacji wywiadowczych, bezpieczeństwa i nadzoru. Odnosi się do praktyki polegającej na wykrywaniu i przeciwdziałaniu wysiłkom wrogich lub nieuprawnionych osób lub podmiotów w celu obserwacji lub zebrania informacji o celu, takim jak agencja rządowa, instalacja wojskowa, firma lub osoba fizyczna. Kontrobserwacja jest kluczowym aspektem bezpieczeństwa i szpiegostwa i obejmuje różne strategie i techniki mające na celu udaremnienie inwigilacji i zachowanie poufności.

 

Kontrobserwacja to dynamiczna i ewoluująca dziedzina, ponieważ osoby prowadzące inwigilację stale dostosowują swoje techniki, aby uniknąć wykrycia.

Kontrolę pracowników na zwolnieniach lekarskich, w godzinach pracy,

Kontrolowanie pracowników na zwolnieniach lekarskich i w godzinach pracy jest ważnym aspektem zarządzania personelem i zapewniania, że pracownicy są produktywni, przestrzegają zasad firmy i nie nadużywają swoich uprawnień urlopowych.

Doradztwo w zakresie ochrony osób i mienia

Ochrona osób i mienia jest podstawowym aspektem bezpieczeństwa osobistego i ochrony, niezależnie od tego, czy chodzi o obiekty mieszkalne, komercyjne czy publiczne.

 

Ocena bezpieczeństwa:

Przeprowadzamy ocenę bezpieczeństwa Twojego domu lub firmy, aby zidentyfikować słabe punkty i potencjalne zagrożenia. 

 

Kontrola dostępu:

Pomagamy wdrożyć środki kontroli dostępu, takie jak zamki, systemy bezpieczeństwa i karty dostępu, aby ograniczyć dostęp wyłącznie do upoważnionego personelu.

 

Systemy nadzoru:

Pomagamy w instalacji kamer monitorujących, aby monitorować wejścia, obszary wspólne i wrażliwe punkty. Widoczne kamery mogą działać odstraszająco na potencjalnych intruzów.

bottom of page